Regulamin Sklepu Internetowego – https://focis.pl/sklep/

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://focis.pl/sklep/ prowadzony jest przez Andrzeja Zalewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Nowodworskiej 17, 59-220 Legnica, telefon: +48 76 850 61 71, + 48 607 98 82 55, e-mail: focis@focis.pl, NIP: 6912153759, REGON: 020297190, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych przy użyciu strony internetowej https://focis.pl/sklep/.

 

 1. Objaśnienia:

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://focis.pl/sklep/,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, opracowany i udostępniony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 t.j. z późn. zm.),
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm.),
 4. Sprzedawca – Andrzej Zalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Nowodworskiej 17, 59-220 Legnica, telefon: +48 76 850 61 71, + 48 607 98 82 55, e-mail: focis@focis.pl, NIP: 6912153759, REGON: 020297190, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Produktu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Dni kalendarzowe – wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 9. Formularz rejestracji – udostępniony pod adresem Sklepu internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 10. Formularz zamówienia – udostępniony pod adresem Sklepu internetowego formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 13. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 15. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 16. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
 18. Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzeniem władz krajowych lub samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.,
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

 

 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

 

 1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: focis@focis.pl.

 

 1. Tworząc Konto w Sklepie internetowym Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.

 

 1. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: wkładów kominkowych i pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych i wentylacyjnych, DGP i elementów kominowych, obudów i belek kominkowych oraz akcesoriów kominkowych i innych.

 

 1. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://focis.pl/sklep/, niezbędny jest komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz aktualną przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer – wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

 • 2 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 

 1. złożenie Zamówienia poprzez utworzone wcześniej Konto,

 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 

 1. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3 a) i b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 

 1. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 a) niniejszego paragrafu, konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i utworzenie Konta.

 

 1. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 b) niniejszego paragrafu, konieczne jest dodanie Produktu do koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 

 1. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 c) niniejszego paragrafu, niezbędne jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.

 

 1. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 1600, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

 

 1. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 

 1. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

 

 1. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt ze sprzedawcą pod nr. tel. +48 76 850 61 71, + 48 607 98 82 55 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: focis@focis.pl.

 

 1. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 14 dni roboczych.

 

 1. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

 

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego wydłużenia terminu realizacji Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo prośby wysłanej na adres e-mail nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

 • 3 ZASADY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

 1. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

 

 1. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 

 1. płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
 2. płatność e-przelewem – przeprowadzana za pośrednictwem Dotpay.pl,
 3. płatność kartą kredytową lub inną kartą płatniczą – przeprowadzana za pośrednictwem Dotpay.pl,
 4. płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt. 4 a) – c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% całkowitej kwoty Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy nr:

 

 1. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

 

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4 a) – c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową.

 

 1. Kupujący niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 • 4 DOSTAWA

 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 

 1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 2. dostarczenie Produktów przez firmę kurierską.

 

 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 

 1. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 1. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

 • 5 REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.

 

 1. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres focis@focis.pl.

 

 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.

 

 1. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”, ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica.

 

 1. Postanowienia punktów 1 – 5 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących Konsumentami. W przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

 

 

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTU

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: https://focis.pl/sklep/. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: focis@focis.pl.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

 

 1. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 

 1. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”, ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

 

 1. Różnice w wyglądzie Produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, a w szczególności monitora, lub indywidualnego odbioru i interpretacji Kupującego, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego zostaje całkowicie wyłączona.

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie, której udziela producent Produktu.

 

 1. Gwarancja jest udzielana na okres i na warunkach określonych przez producenta Produktu.

 

 1. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi ważna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność.

 

 1. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, konserwacji niezgodnej z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji Produktu oraz wskutek innych przyczyn, nieleżących po stronie producenta Produktu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2 powyżej.

 

 1. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia.

 

 1. Gwarancja producenta Produktu nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.

 

 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”, ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica.

 

 1. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Produkt w stanie kompletnym i niepogorszonym.

 

 1. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zwrotu Produktu.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Kupujących nie będących Konsumentami.

 

 • 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych, korzystających ze Sklepu internetowego, jest Sprzedawca, tj. Andrzej Zalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica, telefon: +48 76 850 61 71, + 48 607 98 82 55, e-mail: focis@focis.pl.

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 

 1. przyjmowania Zamówienia oraz realizacji Umowy sprzedaży, w tym rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą Umową sprzedaży, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. umożliwienia utworzenia oraz obsługi Konta w ramach Sklepu internetowego oraz zapewniania innych funkcjonalności Sklepu internetowego określonych w treści Regulaminu, w ramach zawartej z Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. przyjmowania i obsługi spraw innych niż związane z realizacją Umowy sprzedaży, w szczególności wszelkich zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera – jeśli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyraziła na to odrębną zgodę,
 8. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony Sklepu internetowego – jeśli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyraziła na to odrębną zgodę.

 

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 

 1. podmiotom zapewniającym Sprzedawcy wsparcie techniczne i merytoryczne w prowadzeniu i utrzymaniu Sklepu internetowego, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem internetowym, podmiotom świadczącym obsługę techniczną Sklepu internetowego, podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu,
 2. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności podmiotom zapewniającym dostawę Produktu pod wskazany przez Kupującego adres.

 

 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 

 1. przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia, jeżeli z roszczeniami wystąpił Kupujący, w związku z zawartą Umową sprzedaży, przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 3. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi Umowami sprzedaży) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
 4. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą.

 

 1. Sprzedawca zapewnia osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarza, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących jej uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

 

 1. W celu utworzenia Konta niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta, a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ale Kupujący nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w opcji bez rejestracji Konta.

 

 1. W celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia.

 

 1. W celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 1. W celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji.

 

 1. Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 • 10 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 

 1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 

 1. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 11 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 • niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
 1. działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
 2. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
 3. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
 • skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 1. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym,
 • za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego.

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na gruncie Umowy sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 

 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

 

Andrzej Zalewski

Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”

 1. Nowodworska 17

59-220 Legnica

+48 76 850 61 71

+ 48 607 98 82 55

e-mail: focis@focis.pl

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży poniższych Produktów:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: ………………………………………………

 

Data odbioru: ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu wyżej wymienionych Produktów na własny koszt w stanie niepogorszonym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów proszę  dokonać na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………, którego właścicielem jest …………………………………………………………………………………………………………………….

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Dane Kupującego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Podpis

(tylko wtedy, kiedy oświadczenie wysyłane jest w formie papierowej)