Skontaktuj się z nami! +48 794 496 777 +48 730 630 422 +48 607 988 255   focis@focis.pl

Godziny otwarcia: pon-pt: 10:00-17:00, sob.10:00-14:00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOCIS KOMINKI [www.focis.pl (focis.pl)]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2.Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu www.focis.pl (focis.pl) w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Andrzej Zalewski prowadzący działalność gospodarczą / firmę pod nazwą Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS” z siedzibą w ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica, NIP 6912153759, Regon 020297190.

2. Właściciel sklepu w ramach oferowanych przez siebie produktów prowadzi ich sprzedaż, czyli zawiera z kupującymi umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca – podmiot, który dokonuje, w ramach Sklepu, sprzedaży towarów.

4. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej.

5. Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towarów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

1. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem sklepu:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica
b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 76 850 61 71
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: focis@focis.pl

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale.

3. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Właściciela Sklepu, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu regulaminu.

3. Użytkownik ma możliwość założenia konta na stronie sklepu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie historii swoich zamówień jak i śledzenie procesu realizacji aktualnego zamówienia.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym w trybie 24 godzin/7dni w tygodniu/365 dni w roku. Usługi mogą być niedostępne podczas okresowej konserwacji sklepu oraz w razie jego awarii.

2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów ich dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Towary oferowane w sklepie Sprzedającego mogą być zarówno towarami, które podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od ich otrzymania jak i towarami, które nie podlegają zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towarów zostały określone w dziale X Odstąpienie od umowy pkt.11.

4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.

5. By złożyć zamówienie użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe. Użytkownik może dokonać zakupu bez rejestracji konta jak i po założeniu konta w sklepie internetowym.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Właścicielowi Sklepu. Po otrzymaniu zamówienia Właściciel Sklepu weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Sklepu, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Właściciela Sklepu poinformuje o tym Użytkownika.

7. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Właściciel Sklepu przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.

8. Sklep realizuje zamówienia tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Sprzedawca po opłaceniu zamówienia wystawia Kupującemu fakturę lub paragon.

VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Kupującego towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Właściciela Sklepu.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

5. Kupujący może dokonać płatności za zakupiony towar wybierając jedną z kilku opcji:
a) przelew za pomocą płatności elektronicznych.
b) przelew zwykły na nr konta 14 1020 3017 0000 2802 0160 3828.

VIII. DOSTAWA

1. Towary będą dostarczane na adres Kupującego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.

2. Towary będą dostarczane przez różne firmy zajmujące się przewozem i dostarczaniem towarów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący będzie informowany o danych przewoźnika, który wykonuje dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru.

3. Czas dostawy uzależniony jest od dostępności towaru i czasu jaki na dostawę przewidział przewoźnik. Czas realizacji zamówień przez Sprzedającego to standardowo od 3 do 5 dni roboczych, jednakże przy niektórych przedmiotach może ulec wydłużeniu. Klient jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu, w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy przewoźniku dostarczającym towar. Zobowiązany jest do spisania protokołu wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przesyłki, a także nieprzyjmowania przesyłki, która jest uszkodzona. Towary uszkodzone w transporcie, z których kupujący nie spisał protokołu uszkodzenia nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Zalewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS” z siedzibą przy ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica, adres do korespondencji: ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica, NIP: 6912153759, Regon 020297190.

2. W firmie został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: focis@focis.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica.

3. Andrzej Zalewski gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

4. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów.

6. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy Andrzej Zalewski Przedsiębiorstwo Handlowe „FOCIS”, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

10. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu na podstronie polityka prywatności.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów.

2. W celu odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres email: focis@focis.pl. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Kupujący niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący będący konsumentem pokrywa koszty zwrotu rzeczy.

5. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie mieć śladów użytkowania, po za śladami koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu i wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach rękojmi w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. 1964 nr 16 poz. 93 z późna. zm.).

2. Kupujący jest zobowiązany do sporządzenie protokołu zniszczenia rzeczy lub ujawnienia wady i odesłania go wraz z towarem do Sprzedającego.

3. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne.

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.